TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ
SÜRGEM Yüzyüze Eğitim

Doğrulanabilir Eğitimler

Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, 8 inci maddede belirlenen konularda düzenlenecek uzaktan eğitimlere (senkron ve asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır.

Detaylar için tıklayınız


SÜRGEM Diğer Eğitimler

Diğer Eğitimler

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler: Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, Yönetmelik'in 13. maddesinde yer alan faaliyetler ile ikmal edilir.Diğer eğitim faaliyetleri Odalar, SÜRGEM tarafından akredite edilen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

Detaylar için tıklayınız


SÜREKLİ EĞİTİM, SÜREKLİ GELİŞİM

E-Birlik SÜRGEM modülüne giriş için tıklayınız

Haber ve Duyurular

Kamuoyuna DuyuruKamuoyuna DuyuruKamuoyuna Duyuru
SÜRGEM

3568 sayılı Meslek Yasamızın 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) 23 Haziran 2018 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) kurulmuştur..

Yazının devamı için tıklayınız

Ruhsatlı olmasına rağmen çalışmıyor olma veya benzeri durumlarda zorunlu eğitim yükümlülüğü bulunmayan meslek mensuplarının, zorunlu eğitim kapsamındaki faaliyetlere başlamaları halinde eğitim yükümlülükleri, faaliyete başladıkları yıl başlar. Bu durumdaki meslek mensuplarından ilk yıl için en az 30 kredi alma şartı aranmaz. Bu kapsamdaki meslek gruplarının, işe başladıkları yıla ilişkin eğitim yükümlülüklerini takip eden iki yılda tamamlamaları şarttır.

Asenkron eğitimlerde eğitimin ve değerlendirme anketinin tamamlanmasıyla eğitim kredisi elde edilir. Her bir ders saati (50 dk) 1 (bir) doğrulanabilir eğitim kredisi sağlar.

Senkron eğitimler, bir eğitmen tarafından sınıf katılımcılarıyla canlı olarak sanal sınıflarda yürütülen eğitimlerdir. Sürekli mesleki geliştirme eğitimleri kapsamında senkro eğitimler zoom platformu üzerinden yürütülecektir. Eğitime katılım ve takibi SÜRGEM Eğitim portalı (portal.surgem.org.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Sanal sınıf mevcudu 35 katılımcıyla sınırlıdır.

Odaların Yönetmelik’te belirtilen konular çerçevesinde düzenlemeyi planladıkları eğitimleri ve eğitmenleri eğitim tarihinden önce SÜRGEM’e bildirmeleri gereklidir. İlgili koşulların karşılanması durumunda bu eğitimler SÜRGEM tarafından planlanan ve programlanan eğitimler niteliğinde değerlendirilecek ve bu eğitimlere katılanlar doğrulanabilir eğitim kredisi almaya hak kazanacaktır.

Yönetmelik’te belirtilen konular çerçevesinde Odalar tarafından gerçekleştirilen eğitimlere katılanlar, gerekli koşulların sağlanamaması durumunda ise diğer faaliyetler kapsamında kredi alacaklardır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışanlar sürekli mesleki geliştirme eğitimlerine tabidirler. Yönetmeliğin geçici maddesi gereğince, Serbest Muhasebeci unvanı ile çalışmaya devam edenler de Yönetmelikte belirtilmiş gerekleri yerine getirirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden yukarıda belirtilen kapsamda olmayanlar sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaftır ancak bu durumda olanlar diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.

Meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılımı zorunludur.

Meslek mensuplarının tabi oldukları sürekli mesleki geliştirme eğitim süreleri aşağıdaki gibidir:

(1) Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.

(2) Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

(3) Üç yıllık dönemde “Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler” konusundan en az 3 kredi, “Denetim; Denetim ve Güvence Standartları” konusundan ise en az 2 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(4) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.

KGK’dan zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi olarak kabul edilir. Zorunlu eğitim kapsamında destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri ise diğer faaliyetler kapsamında kredilendirilir.

Bu kapsamda kredi kazanmayı sağlayan faaliyetleri gerçekleştirenler, bağımsız denetçi olsun ya da olmasın kredi almaya hak kazanır.

KGK’dan zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi olarak kabul edilir. KGK’dan zorunlu eğitim kapsamında destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri ise diğer faaliyetler kapsamında kredilendirilir.

Sürekli mesleki geliştirme eğitimi; SÜRGEM ve SÜRGEM tarafından akredite edilen kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen, kapsamı ve yürütme şekli ilgili Yönetmelikle belirlenmiş olan doğrulanabilir eğitimler ve diğer faaliyetlerden oluşur.

Doğrulanabilir eğitimler; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanan, uzaktan eğitimlere (senkron ve asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanan eğitimlerdir.

Diğer faaliyetleri ise Yönetmeliğin 13. maddesinde sayılan, çeşitli eğitim faaliyetleri ile mesleki çalışma ortamında gerçekleştirilen ve iş başı eğitimi olarak da ifade edilebilecek diğer faaliyetleri ifade eder.

Senkron ve asenkron eğitimlere başvurular SÜRGEM Eğitim portalı (portal.surgem.org.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Senkron eğitimlerin planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamak üzere; SÜRGEM tarafından ilan edilen eğitim tarihlerinden bir ay önce başvurular alınmaya başlanacak, eğitim tarihine bir hafta kala ise başvuru süreci sonlandırılacaktır.

Asenkron eğitim, meslek mensubu tarafından istenildiği tarihte alınabilir.

Sürekli mesleki geliştirme eğitimleri kapsamında kredilendirilecek diğer faaliyetler Yönetmeliğin 13. maddesinde sayılmıştır. Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım bu faaliyetlerle karşılanabilir:

- Doğrulanabilir eğitimler kapsamında kazanılan fazla krediler

- Yönetmelik’te belirtilen programlar çerçevesinde Birlik veya Odalar tarafından gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü

- SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından Yönetmelik’te belirtilen programlar çerçevesinde gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü

- SÜRGEM’e akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve bunlarda görev alma

- Stajyer mentorluğu

- Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında başarılı olunan her sınav

- Meslek mensuplarının bir yıl süre ile hizmet verdikleri her bir müşteri

- Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatta lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri

Meslek mensubunun katılım sağlamış olduğu seminer, panel, sempozyum, konferans, araştırma ve inceleme görevleri ile yabancı dil ve bilgisayar kursları gibi faaliyetlerin sürekli mesleki geliştirme eğitimleri kapsamında diğer faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için bu faaliyetlerin ve faaliyetleri yürüten kurum ya da kuruluşların SÜRGEM’e akredite olması gereklidir. Akreditasyona ilişkin esaslar SÜRGEM tarafından belirlenir ve duyurulur.

Eğitimlerde kredilendirme nasıl yapılıyor?

Doğrulanabilir eğitimler kapsamında gerçekleştirilen yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her 50 dakikalık ders bir kredi olarak kabul edilir. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir. Üç yıllık dönemde 60 kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen üç yıla devredilmez.

Diğer faaliyetlere ilişkin kredilendirme ise Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre her bir ders saatine (50 dk) en az %80 katılım, 1 (bir) doğrulanabilir eğitim kredisi sağlar.

Sürekli mesleki geliştirme eğitimlerinde başarılı/başarısız olunmasına yönelik bir sınav yapılmaz.

SÜRGEM tarafından gerçekleştirilecek sürekli mesleki geliştirme eğitimleri ücretsizdir.