TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

Sürgem Hakkında

3568 sayılı Meslek Yasamızın 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) 23 Haziran 2018 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) kurulmuştur

Sürekli eğitim; değişimlere uyum sağlama ve devamlı mesleki gelişme demektir.

Sürekli eğitim; yaşam boyu öğrenmedir.

Sürekli eğitim; mesleki yetkinlik ve becerilerimizin daha da yükseklere çıkarılmasıdır.

Sürekli eğitim; mesleğin dinamik, aktif, araştırmacı ve sorgulayıcı olarak icrası için bir gerekliliktir.

Sürekli eğitim; ulusal sınırları aşmak, küreselleşmek, yeni standartları öğrenmek, yabancı dil bilen global muhasebeci olmak demektir.

Sürekli eğitim; mesleki hizmet ve faaliyetlerimizde kalitenin artırılması demektir.

Sürekli eğitim; kamu güven ve çıkarının korunması, kaynakların verimli alanlara yönelmesi için bir gerekliliktir.

Sürekli eğitim; yeni teknolojilere uyum, dijitalleşmeyi yakalamak demektir.

Sürekli eğitim bir mesleki bilgi üretim, paylaşım ve iletişim platformudur.

Sürekli eğitim; mesleki motivasyon, güdülenme ve kişisel gelişim ortamı yaratır.

Sürekli eğitim; yeni uzmanlık ve iş alanlarını öğrenmektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanları kapsayan Yönetmelik,meslek mensuplarımızın yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini ve mesleki yetkinliklerini artırarak, yeni iş ve uzmanlık alanlarına hazırlanmalarını sağlamak temel amaçlarını taşımaktadır.

Bu amaç aynı zamanda uluslararası mesleki düzenleme ve iyi uygulama örnekleri ile üyesi bulunduğumuz Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) standartlarının da ortaya koyduğu yaşam boyu mesleki öğrenme ve değişiklikler ile mesleki yeniliklere uyum sağlama gerekliliğinin bir sonucudur.Meslek mensuplarımız ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak mesleki eğitim yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar. Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

Meslek mensuplarımız ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak mesleki eğitim yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar.

Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir.120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.Üç yıllık dönemde 120 saatin üzerinde mesleki gelişim eğitimi alınması halinde, bu eğitimler izleyen üç yıla devredilmez.

SÜRGEM 13 Eylül 2018 tarihinde İlk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır.

Eğitim türleri neler ?

Doğrulanabilir Eğitim: Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, 8 inci maddede belirlenen konularda düzenlenecek uzaktan eğitimlere (senkron ve asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır.Alınan eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler: Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

Yükümlülüğü yerine getirmeyen meslek mensuplarına yaptırım Disiplin Yönetmeliği hükümlerince uygulanır ve katılım zorunluluğu yerine getirilinceye kadar, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının büro tescil belgeleri vize edilmez, çalışanlar listesi kayıt ve faaliyet belgesi alma talepleri yerine getirilmez. Sürekli mesleki geliştirme eğitim programını tamamlamayan meslek mensupları stajyer mentorluğu yapamazlar