TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Amaç ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Yönerge, meslek mensuplarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, mesleki konularda sürekli eğitim programı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Bu Yönerge, TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Ruhsat almış tüm meslek mensupları Yönetmelik kapsamında eğitim almak zorundadır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile hizmet akdi ile çalıştıkları iş yerinde kullanmak üzere taahhütlü kaşe almış olan meslek mensupları her hal ve takdirde Yönetmelikte belirtilen eğitim yükümlülüğünü yerine getirmekle mükelleftirler.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası dışında kalan meslek mensupları, mesleki faaliyet icra etmediklerini beyan ederek, Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında eğitim almak istemediklerine ilişkin olarak Odalarına ve SÜRGEM’e başvurabilirler. Bu kapsamdaki meslek mensupları faal olmak istemeleri durumunda çalışanlar listesine kaydolmadan önce 60 saat teorik eğitim almak zorundadır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge’de  geçen;

a) Ders saati: 50 dakikalık eğitim süresini,

b) KGK: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

c) Oda: Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarını,

ç) SÜRGEM/SMGM/Merkez: Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezini,

d) TESMER: Temel Eğitim ve Staj Merkezini,

e) TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

f) Yönetmelik: TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Yönetmeliği’ni

ifade eder.

Eğitim türleri ve eğitim sağlayıcıları

MADDE 4-(1) Eğitimler uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve diğer eğitim faaliyetleri başlıkları altında yürütülür. Meslek mensuplarının, her bir eğitim türünde yıllık asgari 10 saat eğitim almaları ve üç yılın sonunda da toplam 120 saatlik eğitimi tamamlamaları zorunludur.  

(2) Eğitim faaliyetleri aşağıda yer yer alan eğitim sağlayıcıları tarafından verilir:

Uzaktan eğitim: TESMER tarafından gerçekleştirilir.
Yüz yüze eğitim: Odalar tarafından yürütülür.
Diğer eğitim faaliyetleri: TÜRMOB, TESMER, SÜRGEM, Odalar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile eğitim kuruluşları tarafından düzenlenebilir.
Yüz yüze eğitimler ve azami sınıf mevcudu

MADDE 5-(1) Yüz yüze eğitim, Odalarda veya Odalar tarafından belirlenen salon, sınıf veya konferans salonlarında, bir sınıfta en fazla 35 katılımcı ile yürütülür. Özel durumlarda daha yüksek sayıda katılımcı içeren programlar Merkez onayına tabi olarak gerçekleştirilebilir. Bu Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki eğitimler için azami sınıf mevcudu şartı aranmaz.

(2) KGK’nın denetçiler için sürekli eğitim mevzuatı kapsamında Odalar veya TÜRMOB tarafından düzenlenen temel mesleki eğitim konularındaki eğitimlere katılan meslek mensuplarının aldığı veya alacakları bu eğitimler Yönetmelik kapsamında yüz yüze eğitim saatlerinden sayılır. Bu kapsamda Odalar veya TÜRMOB tarafından düzenlenen KGK eğitimlerinden azami yüz yüze eğitim saatlerini aşan eğitimler ise meslek mensuplarınca Yönetmelik kapsamındaki diğer eğitim faaliyetleri olarak beyan edilebilir.

(3) Odalar ve TÜRMOB tarafından Yönetmelik kapsamı dışında düzenlenen uzmanlaşma ya da farkındalığa yönelik sertifikalı tüm diğer mesleki eğitimler de yüz yüze eğitim saatlerinden sayılır.

(4) Meslek mensuplarının Odalar ve TÜRMOB dışında diğer kurumlardan aldıkları veya alacakları KGK denetçiler için sürekli eğitim mevzuatı kapsamındaki eğitimler, Yönetmelik kapsamında diğer eğitim faaliyetleri olarak kabul edilir.

Yüz yüze eğitimin konuları

MADDE 6 - (1) Yüz yüze eğitim konuları Yönetmelik hükümleri kapsamında SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Eğitimler; SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş eğitim konularının birkaçının aynı eğitimde verildiği, çoklu eğitim konulu paket programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu tür paket eğitim programları, SÜRGEM tarafından hazırlanarak Odalarda bir takvim dahilinde uygulanır.

Yüz yüze eğitimlerde programın süresi

MADDE 7 - (1) Yönetmeliğin  12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen yüz yüze eğitim faaliyetleri için eğitim programlarının süresi günde en fazla 7 ders saat olmak üzere belirlenir.

Odalarda yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

MADDE 8-  (1) Yüz yüze eğitim programlarının uygulanması aşamasında Odalar tarafından aşağıdaki işlemler yürütülür:

a) SÜRGEM tarafından hazırlanan eğitim programı, bu programa katılan meslek mensupları ve eğiticilere yeter sayıda çoğaltılır ve gönderilir. Elektronik ortamda gönderim öncelikli olup, sağlanamayan hallerde basılı hali temin edilir.

b) Dershane veya yoklama çizelgeleri, anket formları, bilgi formları, eğitim sertifikaları, çoğaltılmış ders notları, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat eğitim araç ve gereçleri temin edilir ve eğitime hazır hale getirilir.

c) Program sonunda katılımcılara verilecek "Sürekli Eğitim Sertifikası" hazırlanır.

d) Programın değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara elektronik, sağlanamaması halinde basılı anket formları uygulanır ve anket formlarının Odalarca değerlendirilmesi yapılır.

(2) Üyelerin bağlı oldukları Odalar dışındaki Odalarda eğitim alabilmeleri, üyenin Odasına bilgi vermesi ve Odasının onayı ile mümkündür.

Eğitimde devam zorunluluğu

MADDE 9- (1) Yüz yüze eğitimlere devam zorunludur. Eğitimi düzenleyen Oda, devam zorunluluğuna ve kayıt yaptıranla eğitime devam edenin aynı kişi olduğuna ilişkin kontrolleri yapar, gerekli kayıtları tutar ve bunları 3 yıl süreyle muhafaza eder.

(2) Eğitime katılım durumları Odalarca TÜRMOB Kart ile elektronik olarak kayıt altına alınır. Bunun sağlanamadığı ortamlarda eğitime katılım durumu yazılı bildirim esası ile yerine getirilir.

Uzaktan eğitim

MADDE 10- (1) Uzaktan eğitim konusunda Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu tür eğitimlerin uygulanması TESMER tarafından, uzaktan eğitim portalı üzerinden yapılır. Uzaktan eğitim konu başlıkları SÜRGEM ve TESMER tarafından birlikte belirlenir.

Diğer eğitim faaliyetleri

MADDE 11 - (1) Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında diğer eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında SÜRGEM Akreditasyon Esasları dikkate alınır.

Sorumluluk

MADDE 12- (1) Merkez tarafından onaylanan kurumların etkinliklerinde Merkezin sorumluluğu, eğitim faaliyetinin sürekli eğitim saati elde etmeye uygunluğunun kabulü ile sınırlıdır. Herhangi bir sebeple eğitimin gerçekleştirilmemiş olmasından veya etkinliğin beklenilen verimlilikte geçmemesinden Merkez sorumlu değildir. Sorumluluk, eğitimi düzenleyenlere ait olup, Yönetmelik ve Yönergede belirlenen esaslara aykırılık akreditasyon onayının iptaline neden olur.

Saat esası

MADDE 13- (1) KGK denetçiler için sürekli eğitim mevzuatında yer alan “1 kredi” ibaresi, bu Yönerge hükümleri uyarınca “1 saate” eş değerdir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge TÜRMOB internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Yönergeyi TÜRMOB Yönetim Kurulu yürütür.