TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

Başkanın Mesajı

"YAŞAM BOYU MESLEKİ EĞİTİM"

Sürekli değişen ve gelişen küreselleşen Dünya’da bu değişme ayak uydurmak zorunda olan biz mali müşavirler bilgi birikim ve deneyimlerimizi artırmak durumundayız. Mesleki çalışmalarımızda ihtiyacımız olan bilginin güncel olması ve sürekli kendini yenilemesi olmazsa olmaz şartların başında gelmektedir.

İşletmelerin beklentilerinin karşılanabilmesi ve kaliteli hizmet sunumu meslek mensubunu güncel bilgilerle donatılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden, muhasebe meslek eğitimi ile ilgili olarak yayınlanan Uluslararası Muhasebe Eğitim Standardı 7 (International Education Standard IES 7) sürekli mesleki eğitimin amacını, kapsamını düzenlemiştir.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin amacını; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişinin sağlanması, faaliyet sonuçlarının ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutularak gerçek durumun ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunulması ve yüksek mesleki standartların oluşturulmasını sağlamak olarak tanımlanmış ve Kanunun 44’üncü maddesinde “Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve Odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur. Meslek içi eğitimle ilgili konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

3568 sayılı Meslek Yasamızın 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) 23 Haziran 2018 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) kurulmuştur

Sürekli eğitim; değişimlere uyum sağlama ve devamlı mesleki gelişme demektir.

Sürekli eğitim; yaşam boyu öğrenmedir.

Sürekli eğitim; mesleki yetkinlik ve becerilerimizin daha da yükseklere çıkarılmasıdır.

Sürekli eğitim; mesleğin dinamik, aktif, araştırmacı ve sorgulayıcı olarak icrası için bir gerekliliktir.

Sürekli eğitim; ulusal sınırları aşmak, küreselleşmek, yeni standartları öğrenmek, yabancı dil bilen global muhasebeci olmak demektir.

Sürekli eğitim; mesleki hizmet ve faaliyetlerimizde kalitenin artırılması demektir.

Sürekli eğitim; kamu güven ve çıkarının korunması, kaynakların verimli alanlara yönelmesi için bir gerekliliktir.

Sürekli eğitim; yeni teknolojilere uyum, dijitalleşmeyi yakalamak demektir.

Sürekli eğitim bir mesleki bilgi üretim, paylaşım ve iletişim platformudur.

Sürekli eğitim; mesleki motivasyon, güdülenme ve kişisel gelişim ortamı yaratır.

Sürekli eğitim; yeni uzmanlık ve iş alanlarını öğrenmektir.

Faaliyette bulunan ruhsatlı tüm meslek mensuplarımızın zorunlu sürekli eğitimlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik, meslek mensuplarımızın yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini ve mesleki yetkinliklerini artırarak, yeni iş ve uzmanlık alanlarına hazırlanmalarını sağlamak temel amaçlarını taşımaktadır.

Bu amaç aynı zamanda uluslararası mesleki düzenleme ve iyi uygulama örnekleri ile üyesi bulunduğumuz Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) standartlarının da ortaya koyduğu yaşam boyu mesleki öğrenme ve değişiklikler ile mesleki yeniliklere uyum sağlama gerekliliğinin bir sonucudur.Meslek mensuplarımız ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak mesleki eğitim yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar. Her meslek mensubunun 10 saati uzaktan, 10 saati yüzyüze, 10 saati diğer eğitim faaliyetlerinden olmak üzere yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması gereklidir.

Sürekli eğitim; meslek mensuplarının hayat boyu öğrenme sürecini, sürekli mesleki gelişim eğitimlerine erişimlerini, mesleki yeterliliği geliştirmeyi, mesleki yeterliklerinin sürekli bazda geliştirilmesi ve muhafazası süreçlerini takip edilmesi ile gerekli yaptırımların uygulanmasını öngörmektedir. Küresel dünyanın bir parçası olan ülkemizin, ülkemizde mesleği temsil eden TÜRMOB’un, Odalarımızın ve meslektaşlarımızın sürekli mesleki eğitimin ülkemizde de uygulamaları hem bir ihtiyaç olarak, hem uluslararası entegrasyonun bir parçası, hem mesleğin bir gerekliliği olarak görülmelidir. Yaşam boyu öğrenmenin büyük bir değer kattığı günümüzde, sürekli mesleki eğitim mesleğimize değer katacak bir fırsat olarak diyoruz ki;

“GELECEK İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM, SÜREKLİ EĞİTİM: EĞİTİMİN GELECEĞİ..."

Fettah Açan
SÜRGEM Başkanı