TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ

MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ

GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin,  yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanların, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar tabi olacakları geliştirme eğitimine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

(2) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden birinci fıkra kapsamında olmayanlar sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaftır. Ancak, bu durumda olanlar diledikleri takdirde eğitimlere katılabilirler.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğini (TÜRMOB),

b) Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

c) Mentor: Yanında staj yapılan meslek mensubunu,

ç) Meslek Mensubu: Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri,

d) Mesleki Geliştirme Eğitimi: Meslek mensuplarının yeteneklerini geliştiren, koruyan ve yetkin bir şekilde görev yapmalarına olanak sağlayan; planlı, programlı, doğrulanabilir ve ölçülebilir öğrenme faaliyetlerini,

e) Oda: Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarını,

f) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5 inci maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

g) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) (SÜRGEM): Meslek mensuplarının mesleki yeterliliklerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla sürekli mesleki geliştirme eğitim faaliyetlerini planlayan, programlayan ve yürüten, yöneticileri TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından atanan merkezi,

ğ) Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER): Eğitim ve staj programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile görevli, Birlik bünyesinde oluşturulan merkezi,

h) (Mülga:RG-29/3/2023-32147)

ı) TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,

i) Yeminli Mali Müşavir: Kanunun 2 nci maddesinin (B) fıkrası ile 12 nci maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 9 uncu maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,

j) (Ek:RG-29/3/2023-32147) Doğrulanabilir eğitim: Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından planlanarak programlanmış uzaktan ve yüz yüze eğitimler ile Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde diğer mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitim programlarına katılımı,

k) (Ek:RG-29/3/2023-32147) Kredi: Eğitim faaliyetleri sonucunda elde edilecek ve eğitim yükümlülüğünün tamamlanmasında kullanılacak değerleme ölçütünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitiminin Esasları

Sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarının amaçları

MADDE 5 – (1) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programlarının amaçları şunlardır:

a) Meslek mensuplarının, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak üzere sahip oldukları teknik bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini artırmak, geliştirmelerini sağlamak,

b) Meslek mensuplarının, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yetkin profesyoneller olmalarını sağlamak,

c) Yeni tekniklerin uygulanması ve iktisadi gelişmelerin kavranması; yeni tekniklerinin uygulanmasının ve iktisadi gelişmelerin, müşteriler ile meslek mensuplarının çalışmaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek, değişen sorumluluklar ve beklentilerin karşılanması için meslek mensuplarına yardımcı olmak,

ç) Meslek mensuplarının, vermeyi üstlendikleri hizmetleri yerine getirmeleri için gerekli teknik bilgi ve mesleki becerilere sahip oldukları konusunda kamu güveni oluşturmak,

d) Mesleki faaliyetin ifasında, kamu çıkarının her an gözetilmesi sağlanarak kamuya mal olmuş meslek statüsü oluşumunu sağlamak,

e) Meslek mensupları arasındaki iletişim, ilişki, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek,

f) Mesleki çalışma standartları ile etik kurallara uyumu en üst düzeyde tesis ederek; disiplin olaylarını, anlaşmazlıkları ve şikâyetleri azaltmak,

g) Meslek mensuplarında "Mensubiyet ve Aidiyet" duygularının geliştirilmesi, güdülenmesi ve meslek mensuplarının kişisel gelişimlerini sağlamak,

ğ) Meslek mensuplarının; bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmak suretiyle meslek etkinliklerinde yüksek verim ve kaliteye ulaşmalarını sağlamak,

h) Meslek mensuplarının; ulusal ve uluslararası standartları bilmelerini, uygulamalarını yapabilmelerini ve standartlardaki değişimleri takip edebilmelerini sağlamak,

ı) Meslek mensuplarının; bilgi teknolojileri ve yabancı dil konularında yetişmelerini sağlamak,

i) Meslek mensuplarının; mesleki uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını sağlamak.

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu

MADDE 6 – (1) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilen (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman seçer.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az 2 kez olağan toplantı yapar.

(4) Yönetim Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar ve Merkezi temsil eder:

a) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) (SÜRGEM)’de görülecek hizmetlerin esaslarını belirlemek ve bu konulara ilişkin yönergeler hazırlamak,

b) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) (SÜRGEM) hizmetlerinin aksamadan ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak,

c) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM eğitim politikalarını belirleyerek, uzun dönemli eğitim programlarının oluşturulmasına ilişkin genel ilke ve esasları kararlaştırmak,

ç) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili genel ilke ve esasları kararlaştırmak,

d) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM eğitim faaliyetlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge, genelge ve özelgeler hazırlamak, eğitim faaliyetlerini yürütmek, koordinasyonunu sağlamak ve faaliyetleri denetlemek.

SÜRGEM işlem ve hesaplarının denetimi

MADDE 7- (Başlığı İle Birlikte Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) SÜRGEM’in işlem ve hesapları Birlik Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Sürekli mesleki geliştirme eğitim programları

MADDE 8 – (1) Sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına ilişkin sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

a) Mesleki ve Teknik Bilgilerin Korunması ve Geliştirilmesi Eğitim Programı,

b) Yeni Teknikler ve İktisadi Gelişmelerin Kavranması, Değişen Sorumluluklar ve Meslekten Beklentiler Eğitim Programı,

c) Kamu Güveni, Kamu Çıkarı, Kalite ve Mesleki Statü Geliştirme Eğitim Programı,

ç) Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler Eğitim Programı,

d) Kişisel Gelişim, Aidiyet ve Moral Değerler Eğitim Programı,

e) Ulusal ve Uluslararası Mesleki Standartlar Eğitim Programı,

f) Bilgi Teknolojileri, Yabancı Dil ve Yeni İş Olanakları Eğitim Programı,

g) Mevzuat Eğitim Programı,

ğ) Muhasebe ve Finansal Raporlama Eğitim Programı,

h) (Değişik:RG-29/3/2023-32147) Denetim; Denetim ve Güvence Standartları Eğitim Programı.

Sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına katılım

MADDE 9 – (1) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) Bu Yönetmelik kapsamındaki meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar sürekli mesleki geliştirme eğitim programlarına düzenli olarak katılımı zorunludur.

Yaptırım

MADDE 10 – (1) (Mülga:RG-29/3/2023-32147)

(2) Katılım zorunluluğu yerine getirilinceye kadar, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının büro tescil belgeleri vize edilmez, çalışanlar listesi kayıt ve faaliyet belgesi alma talepleri yerine getirilmez. Sürekli mesleki geliştirme eğitim programını tamamlamayan meslek mensupları stajyer mentorluğu yapamazlar.

Sürekli mesleki geliştirme eğitim süreleri

MADDE 11 – (Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Eğitim kapsamındaki meslek mensubunun yılda en az 30 kredilik ve her üç yılda en az 120 kredilik sürekli mesleki geliştirme eğitimi alması gereklidir.

(2) Bu eğitimlerin yıllık en az 15 kredi ve her üç yılda en az 60 kredilik kısmının doğrulanabilir olması gerekir.

(3) Üç yıllık dönemde “Mesleki Çalışma Standartları ve Etik İlkeler” konusundan en az 3 kredi, “Denetim; Denetim ve Güvence Standartları” konusundan ise en az 2 kredi karşılığı eğitimin tamamlanması gerekir.

(4) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir.

(5) 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirme her yıl, eğitime tabi olunan önceki iki yıl da dahil edilerek yapılır.

(6) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının uygulandığı dönemde de sürekli eğitim yükümlülüğü devam eder.

Doğrulanabilir eğitimler

MADDE 12- (Başlığı İle Birlikte Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Doğrulanabilir eğitimlerin SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, 8 inci maddede belirlenen konularda düzenlenecek uzaktan eğitimlere (senkron ve asenkron) veya Odalarda yapılacak yüz yüze eğitimlere katılım yoluyla tamamlanması şarttır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında temel mesleki konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri de aynı sayıda doğrulanabilir eğitim kredisi olarak kabul edilir.

(2) Yüz yüze ve uzaktan eğitimde her 50 dakikalık ders bir kredi olarak kabul edilir.

(3) Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde her bir gün için en fazla 7 kredi elde edilebilir.

(4) Üç yıllık dönemde 60 kredinin üzerinde doğrulanabilir sürekli mesleki geliştirme eğitimi kredisi alınması halinde, bu krediler izleyen üç yıla devredilmez.

Sürekli mesleki geliştirme eğitimi kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetler

MADDE 13 – (Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Eğitim yükümlülüğünde doğrulanabilir eğitim kredileri dışında kalan üç yıllık periyotta en çok 60 kredilik kısım, aşağıda belirtilen diğer faaliyetler ile ikmal edilir:

a) 12 nci madde kapsamında kazanılan fazla kredilerin kazanıldıkları yıl ve izleyen iki yıllık dönemde diğer faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

b) 8 inci maddede belirtilen programlar çerçevesinde Birlik veya Odalar tarafından gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım 3 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 5 kredi olarak değerlendirilir.

c) SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından 8 inci maddede belirtilen programlar çerçevesinde gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları ve benzeri etkinliklere katılım 2 kredi; bunlara konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma ile toplantı moderatörlüğü 3 kredi olarak değerlendirilir.

ç) SÜRGEM’e akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve bunlarda görev alma 3 kredi olarak değerlendirilir.

d) Stajyer mentorluğu yapanlar mentorluk yaptıkları her ay için 1 kredi kazanırlar. Bu şekilde elde edilen krediler her yıl için 7 krediyi geçemez.

e) Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarında, 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen konularda başarılı olunan her sınav için bir kereye mahsus olmak üzere 10 kredi elde edilir.

f) İşbaşı eğitimleri kapsamında meslek mensupları, bir yıl süre ile hizmet verdikleri her bir müşteri için yıllık 1 kredi elde ederler. Bu şekilde elde edilen kredi üç yıllık dönemde 30 krediyi geçemez.

g) Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatta lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her bir belge için 5 kredi elde edilir.

ğ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan zorunlu eğitim kapsamında destekleyici konulardan kazanıldığı kabul edilen eğitim kredileri aynı sayıda diğer faaliyetler kapsamında kazanılmış eğitim kredisi olarak kabul edilir.

(2) Eğitim faaliyetlerinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen krediler o takvim yılının kredi hesabında dikkate alınır.

(3) Diğer eğitim faaliyetleri kapsamında elde edilen kredilerin SÜRGEM tarafından oluşturulacak elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi yeterlidir. Ancak, SÜRGEM tarafından talep edilmesi halinde tevsik edici bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

 Sürekli mesleki geliştirme eğitim sicili

MADDE 14 – (Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Odalarda eğitim etkinliklerine katılan meslek mensupları için elektronik ortamda eğitim sicil dosyası oluşturulur. Meslek mensubunun Odalar arası nakil yapması halinde eğitim sicil dosyası elektronik ortamda yeni Odaya aktarılır.

(2) SÜRGEM bünyesinde de elektronik ortamda eğitim sicili oluşturulur. Bu sicil, meslek mensuplarının eğitim faaliyetlerine katılımını dijital ortamda izleyecek ve Odalardaki sistemle entegre çalışacak şekilde yapılandırılır.

 Sürekli mesleki geliştirme eğitim sertifikası

MADDE 15 – (1) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimine tabi meslek mensuplarına, her bir üç yıllık eğitim süreci için, ilk yılın tamamlanmasından itibaren kayıtlı oldukları oda tarafından "Eğitim Sertifikası" verilir.

(2) Eğitim sertifikaları (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM tarafından numara içerecek şekilde hazırlanır ve (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) dijital ortamda Odalara gönderilir.

(3) Eğitim sertifikasında meslek mensubunun katılım sağladığı (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) eğitimin kredisi (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM tarafından her yıl için ayrı ayrı belirtilir ve ilgili yıl Oda tarafından vize edilir.

(4) Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Sertifikasının, meslek ruhsatı ile birlikte işyerlerinin görülebilecek yerlerinde asılı bulundurulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitiminin Yürütülmesi

Eğitmenler

MADDE 16- (Başlığı İle Birlikte Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında Odalar ya da SÜRGEM tarafından yürütülecek eğitim programları, SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esas dahilinde yetkilendirilecek eğitmenler tarafından yürütülür.

Eğitim sorumluları

MADDE 17 – (1) Eğitim faaliyetleri ile ilgili esasların tespiti, planlama, programlama, koordinasyon, denetleme ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu birimler (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM’dir.

(2) (Değişik:RG-29/3/2023-32147) Doğrulanabilir eğitimlerin yüz yüze yapılması halinde bu eğitimler Oda Yönetim Kurullarının sorumluluğunda yürütülür.

(3) (Mülga:RG-29/3/2023-32147)

Eğitimin faaliyetlerinin planlanması

MADDE 18 – (1) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM tarafından belirlenen eğitim politikaları ve eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili genel ilke ve esaslar göz önünde bulundurmak suretiyle; (Mülga ibare:RG-29/3/2023-32147) Odalarda bir takvim yılı içinde uygulanacak eğitim programlarının planı hazırlanır.

Eğitimin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler

MADDE 19 – (Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) Eğitim programlarının uygulanması aşamasında aşağıdaki işlemler yürütülür:

a) Eğitimin konusu, günü, kredisi ve eğitmeni uygun tarihlerde eğitime katılacak meslek mensubuna duyurulur.

b) Eğitim materyalleri, eğitime katılacak meslek mensuplarının tamamına ulaştırılır.

c) Programın değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara anket formları dağıtılır ve anket formlarının değerlendirilmesi yapılır.

 Sürekli mesleki geliştirme eğitimi kapsamında değerlendirilecek diğer faaliyetlere ilişkin esaslar

MADDE 20 – (1) Meslek mensubunun katılım sağlamış olduğu; seminer, panel, sempozyum, konferans, araştırma ve inceleme görevleri ile yabancı dil ve bilgisayar kursları gibi faaliyetlerin sürekli mesleki geliştirme eğitim kapsamında değerlendirilebilmesi için bu faaliyetlerin (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM’e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından yürütülmüş olması gereklidir. Akreditasyona ilişkin esaslar (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM tarafından belirlenir ve duyurulur.

Akreditasyon

MADDE 21 – (1) Sürekli mesleki geliştirme eğitiminde kabul edilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) araştırma çalışmalarının (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM tarafından akredite edilmesi şarttır. Yukarıda sayılan faaliyetleri gerçekleştiren kurum ya da kuruluşlar ile mesleki ilgili teknik komiteler ve komisyonlarında akredite edilmesi şarttır. Akredite işlemi (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM Akreditasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilir. (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM Akreditasyon Komitesi, 2 (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM Yönetim Kurulu Üyesi, TESMER Temsilcisi ve (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM Yönetim Kurulu tarafından atanmış meslekte tanınmış 2 meslek mensubu ve/veya akademisyenden oluşur. Akreditasyon kriterleri, Akreditasyon Komitesi tarafından belirlenir ve (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin Mali Kaynakları

Merkezin mali kaynakları

MADDE 22 – (1) Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin mali kaynakları, Birlik bütçesi içinde yer alır.

(2) Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin kaynakları şunlardır:

a) Birlik bütçesinden ayrılacak fon,

b) (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM’in faaliyetleri dolayısı ile sağladığı gelirler,

c) Özel ve kamu kuruluşlarından (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM’e yapılan bağış ve yardımlar,

ç) Çeşitli fonlardan (Değişik ibare:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM’e yapılan aktarmalar,

d) Diğer çeşitli gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 23 – (1) Sürekli Mesleki Geliştirme Merkezinin giderleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-29/3/2023-32147) SÜRGEM’de ve Odalarda eğitim amacıyla yapılan yatırımlar ve demirbaş giderleri,

b) Görsel ya da basılı eğitim materyali hazırlama ve buna ilişkin yatırım giderleri,

c) Personel giderleri,

ç) Yol ve seyahat giderleri,

d) Huzur hakları.

e) (Ek:RG-29/3/2023-32147) Eğitim ve eğitmen giderleri.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Muafiyet ve sonradan kapsama dahil olma

MADDE 24- (Başlığı İle Birlikte Değişik:RG-29/3/2023-32147)

(1) 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girmeyen meslek mensupları SÜRGEM’e bildirmek suretiyle sürekli mesleki geliştirme eğitiminden muaf tutulurlar.

(2) Ruhsatlı olmasına rağmen çalışmıyor olma veya benzeri durumlarda zorunlu eğitim yükümlülüğü bulunmayan meslek mensuplarının, zorunlu eğitim kapsamındaki faaliyetlere başlamaları halinde eğitim yükümlülükleri, faaliyete başladıkları yıl başlar. Bu durumdaki meslek mensuplarından ilk yıl için en az 30 kredi alma şartı aranmaz. Bu kapsamdaki meslek gruplarının, işe başladıkları yıla ilişkin eğitim yükümlülüklerini takip eden iki yılda tamamlamaları şarttır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Kanunda 5786 sayılı Kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde; Serbest Muhasebeci unvanı ile çalışmaya devam edenler de bu Yönetmelikte belirtilmiş gerekleri yerine getirirler.

 

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2018

30457 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

29/3/2023

32147