TÜRMOB SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ MERKEZİ

Sürgem Hakkında

3568 sayılı Meslek Yasamızın 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) 23 Haziran 2018 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi (SÜRGEM) kurulmuştur

Sürekli eğitim; değişimlere uyum sağlama ve devamlı mesleki gelişme demektir.

Sürekli eğitim; yaşam boyu öğrenmedir.

Sürekli eğitim; mesleki yetkinlik ve becerilerimizin daha da yükseklere çıkarılmasıdır.

Sürekli eğitim; mesleğin dinamik, aktif, araştırmacı ve sorgulayıcı olarak icrası için bir gerekliliktir.

Sürekli eğitim; ulusal sınırları aşmak, küreselleşmek, yeni standartları öğrenmek, yabancı dil bilen global muhasebeci olmak demektir.

Sürekli eğitim; mesleki hizmet ve faaliyetlerimizde kalitenin artırılması demektir.

Sürekli eğitim; kamu güven ve çıkarının korunması, kaynakların verimli alanlara yönelmesi için bir gerekliliktir.

Sürekli eğitim; yeni teknolojilere uyum, dijitalleşmeyi yakalamak demektir.

Sürekli eğitim bir mesleki bilgi üretim, paylaşım ve iletişim platformudur.

Sürekli eğitim; mesleki motivasyon, güdülenme ve kişisel gelişim ortamı yaratır.

Sürekli eğitim; yeni uzmanlık ve iş alanlarını öğrenmektir.

Faaliyette bulunan ruhsatlı tüm meslek mensuplarımızın zorunlu sürekli eğitimlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik, meslek mensuplarımızın yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini ve mesleki yetkinliklerini artırarak, yeni iş ve uzmanlık alanlarına hazırlanmalarını sağlamak temel amaçlarını taşımaktadır.

Bu amaç aynı zamanda uluslararası mesleki düzenleme ve iyi uygulama örnekleri ile üyesi bulunduğumuz Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) standartlarının da ortaya koyduğu yaşam boyu mesleki öğrenme ve değişiklikler ile mesleki yeniliklere uyum sağlama gerekliliğinin bir sonucudur.Meslek mensuplarımız ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak mesleki eğitim yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar. Her meslek mensubunun 10 saati uzaktan, 10 saati yüzyüze, 10 saati diğer eğitim faaliyetlerinden olmak üzere yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması gereklidir.

Meslek mensuplarımız ruhsatlarını edindikleri yılı takip eden yılın ilk gününden başlayarak mesleki eğitim yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar.

Her meslek mensubunun; asgari 10 saati yüzyüze, 10 saati uzaktan ve 10 saati diğer eğitim faaliyetlerinden olmak üzere yılda en az 30 saatlik ve her üç yılda en az 120 saatlik sürekli mesleki geliştirme eğitim programına katılması gereklidir. Üç yıllık dönemde 120 saatin üzerinde mesleki gelişim eğitimi alınması halinde, bu eğitimler izleyen üç yıla devredilmez.

SÜRGEM 13 Eylül 2018 tarihinde İlk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır.

Eğitim türleri neler ?

Uzaktan Eğitim: Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır. Uzaktan eğitim faaliyeti TESMER tarafından gerçekleştirilir.

Yüz Yüze Eğitim: Meslek mensubu; SÜRGEM tarafından planlanarak programlanmış, “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programı”nın yüz yüze eğitim yöntemi ile Odalarda (TESMER Şubelerinde) yürütülen kısmına; her yıl için en az 10 saat eğitim alacak şekilde katılır.

Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Kapsamında Değerlendirilecek Diğer Faaliyetler: Meslek mensubu; aşağıdaki faaliyetlere her yıl en az 10 saat katılır.

  • SÜRGEM'e akredite olmuş kurum ya da kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek kurs, konferans, seminer, sempozyum, araştırma çalışmaları vb. etkinliklere katılım,
  • Akredite olmuş meslek ile ilgili teknik komitelere ve komisyonlara katılım ve görev alma,
  • Konferans, sempozyum vs. etkinliklere konuşmacı olarak katılma ya da bildiri sunma, toplantı moderatörlüğü.

Yükümlülüğü yerine getirmeyen meslek mensuplarına yaptırım Disiplin Yönetmeliği hükümlerince uygulanır. (Mad 6/z Kınama cezası) Tekrarı haline geçici men ve sonrası meslekten çıkarma….

  • Katılım zorunluluğu yerine getirilinceye kadar, çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının büro tescil belgeleri vize edilmez, çalışanlar listesi kayıt ve faaliyet belgesi alma talepleri yerine getirilmez.
  • Sürekli mesleki geliştirme eğitim programını tamamlamayan meslek mensupları stajyer mentorluğu yapamazlar.
  • Yönetmelik kapsamında sürekli eğitim yükümlülüğünü tamamlamayan meslek mensuplarının durumu Maliye Bakanlığı, GİB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KGK, SPK vb mevzuatları gereği meslek mensuplarının hizmet sundukları ilgili birimlere bildirilir.